Akyu Hpyi Ai Lam Hte Ta Tut Magam

2018 Nam San Yang Mare Ginlung Hkristmas Poi Hta Akyu hpyi Nga Ai Nu Num Ni

Dai ni na makam masham hkaja ai lamang hta, Akyu Hpyi Ai Lam Hte Ta Tut Magam ngu ai lam hte seng nna hka ja la ga ngu saw lajin dat ai.

Anhte shinggyim masha ni gaw lam shagu hta hkum zup ai ngu ai kadai mung nnga ga ai.Yawng gaw gawng kya ra rawng nga ai ni hkrai rai nga ga ai.Shinggyim masha ni a atsam marai mung shadawn shadang hte rai nga ai.Tinang a shadawn shadang hta lai nna lu galaw ai dang galaw ai atsam marai lama nga ai raitim, tinang a hkam kaja lam a majaw dai lu galaw ai dang galaw ai atsam marai gaw, galoi ten hta htum mat wai mat nnga mat wa na hpe nchye lu nga ga ai.

Anhte shinggyim masha ni hta marai langai hte langai lu tawn da ai atsam marai mung n bung nga ga ai.Dai tinang lu tawn da ai atsam marai hte ta tut galaw shapraw wa ai shaloi, ngut kre awngdang ai de du lu na matu anhte shinggyim masha ni, n matu lu ai chyeju atsam ra kadawn nga ga ai.Dai chyeju ni hpe lu jaw ya ai gaw, Karai Kasang langai sha rai nga ai.

Dai majaw anhte shinggyim masha ni gaw, Madu Karai Kasang hpang de akyu hpyi nga ai lam rai nga ai.Tinang ra ahkyak nga ai hte maren, shaman chyeju, chyeju atsam lu na matu akyu hpyi nga ga ai re. Lama ma hpe ra mayu ai, lu mayu ai, lama ma byin mayu ai myit ni masha shagu a myit masin hta rawng nga chyalu rai nga ai.Dai ra mayu ai byin mayu ai myit hpe jahpring shazup mayu ai myit mung, masha shagu hta galoi mung ru jung nga ai rai nga ai.Masha gaw tinang a gawngkya ra rawng ai lam ni hpe n-gup ga hte shing nrai myit masin hta e yin la da nga ga ai.

Dai zawn tinang a gawng kya ra rawng ai lam hpe, myit kata hta hkam la da ai masha gaw, dum hprang ai myit hku nna raitim ndum ai raitim, tinang kam hpa gring ai masha langai ngai hpe galoi mung hkan tam nga chye ga ai.Dai zawn hkan tam nga yang, masha shagu gaw tinang zawn ra rawng ai hkrai re nga ai hpe mu mada hkam sha lu nga ai hte, Mungkan ntsa hta byin htum kaja htum san seng dik htum ngu nna masat da hkrum ai ni ma hkra hta mung, ra rawng ai lam naw nga ai hpe mu chye lu nga ai.

Dai majaw masha gaw, ma hkra dang chye ai wa, mai kaja ai wa, hpung shingkang hte hpring zup ai wa rai nga ai hpan madu karai kasang hpe myit mada nga ai re.Dai madu gaw anhte a matu kam hpa gring ai wa, anhte hpe shim lum lam jaw ya lu ai hte, tengman dinghpring dik htum ai wa rai nga ai.Anhte a myit hpe chye ya nna, anhte hpe awng padang lam jaw ya lu ai Madu nan rai nga ai hpe hkap la kamsham let dai Madu hpe hpyi lajin nga ai lam rai nga ai.

Kahtawlik Nawku hpung a tara laika 27 hta: “Karai Kasang hpe chye chyang mayu ai hpang gara ai myit gaw, anhte shingyim masha ni a myit masin hta rawng nga chyalu rai nga ai.Anhte shinggyim masha ni hpe shi hkum nan shi a matu hpan da sai rai nna, shi hpang de sit shang wa na matu galoi mung saw shaga nga ai majaw re” nga nna tsun da nga ai.

Masha gaw, masha byin wa sai hte Karai Kasang hte rau ga shaga na matu, anhte saw shaga hkrum ai hpe lu da sai rai nga ai. Shingyim masha langai hku nna nga pra lu ai lam gaw, Karai Kasang shi a tsawra myit hte hpan da nna, shi a tsawra myit hte sha anhte shingyim masha ni hpe matut woi zinlum da ai majaw rai nga ai.Lama na dai madu Karai a tsawra myit hpe anhte hpa zawn nnawn, n-gawn nsawn di nna, hpan da Madu hpe hpa zawn nnawn tinang a hkum hpe hpan da madu kaw kam hpa myit kaba hte ap da ai lam nnga ai rai yang, tengman dinghpring ai hku tup hkrak sak hkrung hkawm sa lu na nrai nga ai.

Anhte shingyim masha ni a myit masin salum hta anhte a hpan da Madu Karai hpe tsawra kam hpa ai myit ni rawng nga chyalu rai nga ai.Ga shadawn, anhte kabu gara awndang nga ai ten hta, Karai Kasang hpe n dum n shai nga ga ai raitim, ruyak jam jau jam hkam yawn hkyen lam kaba ni hkrum sha nga ai shaloi, Karai Kasang hpe myit dum chye nga ga ai.Grau nna, shinggyim masha ni a atsam hte n lu hparan ai mayak manghkang lam ni byin pru wa yang, Mahkra dang chye ai anhte a Madu Karai Kasang hpang de gayin wa nna, garaum shingtau la na matu hpyi lajin nga ga ai re.

Dai majaw masha shagu gaw akyu hpyi chye nga ai ni hkrai rai nga ga ai.Masha a myit hta nan akyu nhpyi ai sha n lu nga ga ai. Prat hta kalang mi pyi, akyu n hpyi yu ai masha Mungkan hta nga na nre.N-gup aga hte n tsun shapraw ai raitim, tinang a myit masin kraw lawang kata kaw na gaw, akyu hpyi ai ni hkrai rai na re. Akyu hpyi ai lam gaw, masha ni sawk yin da ai lam nrai, Mahkra dang chye ai hpung shingkang hte hpring zup ai Madu hpe kam sham ai myit kaw nna pru wa ai lam she rai nga ai. Dai majaw akyu hpyi ai ngu ai gaw, kaman lila nrai nga ai.

San seng dinghpring ai myit hte Karai Kasang hpe kam sham ai myit rawng  nga ai rai yang, anhte hpyi ai lam mahkra gaw akyu chye ju lu la na teng sha rai nga ai.Mahte 21:22 hta  Madu Yesu tsun ai gaw, “Kam Sham ai myit hte nan hte hpyi mahpyi mahkra hpe nanhte lu la na manit dai ” nga nna tsun da nga ai. Roma ni kaw shagun dat ai laika daw kaba 12:12 hta mung, “Myit mada let kabu gara nga mu, nni nhkri hkrum yang, myit hkum kaji nga mu, akyu hpyi ai hta htep lahti rai nga mu” nga nna San Paulu n-gun jaw da nga ai.Bai Tesaloni kaw shagun dat ai chyum laika daw kaba 5:17 hta nsim nsa akyu hpyi shakut ra ai lam tsun da nga ai.

Hkristu hta hkungga ai Nu Wa Hpu Nau ni, anhte akyu hpyi ai ngu ai hta, tinang ra ai lu mayu ai byin mayu ai lam ni hpe sha hpyi nna, ntsa kaw na kalang ta jahkrat jaw na re ngu kam let dung ala taw nga na nmai nga ai.Tinang maga kaw nna mung byin mai dang lu ai daram, ta tut shanglawm galaw shakut shaja nga ai rai yang she, ra nga ai chyeju ni hpe lu la na rai nga ai.Karai Kasang jaw da sai atsam marai hpe akyu jashawn jai lang na matu shi ra sharawng nga ai re.

Akyu hpyi ai a majaw, Karai Kasang tinang hta shanu nga nna, Karai kasang tinang hpe garum ya na, tinang a ra rawng nga ai ni hpe jahkum shatsup ya na ngu ai ndai zawn re ai kam sham myit ni nga wa nna, ta tut magam bungli shachyen shaja sa wa ai shaloi tinang hkum hpe tinang kam hpa ai myit ni grau nga wa na rai nga ai.Tinang myit hta myit mada ai lam grau ni jat wa nna, prat hta shakut shaja mayu ai myit ni mung grau grau rawng wa shangun nga ai.Dai majaw tinang hpyi sai hte maren, ta tut hta mung shakut shaja na grai ahkyak nga ai.Anht a prat hta awng dang ai lam lu la na matu, tinang madu hkum nan ta tut shakut shaja na akyak nga ai.Kaga masha wa, manang wa shakut ya ai a majaw tinang a prat hta awng dang wa na nrai, masha a myit gaw galoi mung n kaja ai lam de gayin nga chye ga ai.Roma ni kaw shagun dat ai laika daw kaba 7:15 hta, “ Ngai shachyen ai bungli hpe ngai n chye nngai.Ngai n galaw mayu ai bungli glaw nga nngai, ngai n dawng n-yawt ai bungli sha a galaw nga nngai” nga nna San Paulu shi hkum shi nan yin la da nga ai hpe anhte mu hti la lu nga ai.

Dai hte maren, masha gaw tinang myit hpe htinghkang lu na matu n loi nga ai. Kaja ai amu magam galaw ra ai hpe chye nga ai raitim, n kaja ai lam de sha grau grau gayin wa chye nga ga ai. Dai re majaw kaja ai lam hpe manu shadan hkan sa mayu ai myit, n kaja ai lam ni hpe n dawng n-yawt koi gam mayu ai myit nga na matu Karai Kasang hpang de akyu hpyi shakut ra nga ga ai re. San Paulu mung Kulose ni hpang de shagun dat ai laika daw kaba 4:2 hta, Akyu hpyi ai lam hta shakut sharang nga mu! nga nna tsun da nga ai.

Hpa majaw nga yang, Masha gaw, Karai Kasang jaw da ai atsam hte lam shagu hpe hkam jan lu ai, awngdang lu ai lam Philipi ni kaw San Paulu shagun dat ai laika daw kaba 4:13 hta ka da nga ai.Masha gaw ‘ ngai akyu grai hpyi sai’ nga nna myit dik nga nmai nga ai. Tinang a n-gun a tsam langai hte sha mung shachyen shaja nga nmai nga ai.Akyu hpyi let ta tut magam hta shakut shaja nna sak hkrung hkawm sa ra nga ga ai.Dai rai yang she anhte a prat gaw karai kasang hte rau jawm pawng lu nna, jet ai ngwi pyaw simsa lam hpe madu lu ai prat de hkawm sha lu na rai nga ai.

Tang madun ai,

Deacon Nangzing Htoi Naw

 

 

 

Add new comment

10 + 3 =