San Pra ai Saturninus a Poi Nhtoi (November 29)

St. Saturninus_Bishop and Martyr (November 29)

San Pra ai Saradaw Saturninus gaw, Roma mare kaw na Saradaw rai nga ai. A.D (245) Ning hta Sarabyin Fabian gaw, Shi hpe dai ten hta Fransik Asuya hte Belgium Asuya yan up hkang ai Gaul ginwang de shagun dat ai; dai kaw nga shajang ai ni hpe Hkristan makam masham sharin shaga ya na matu, rai nga ai.

Shi gaw, A.D (250) ning hta Fransik mungdan, Toulouse mare kaw shi a ginjaw shatai ai. Dai kaw nga ai Sumla naw ai masha ni law law hpe makam masham hpe hkap la shangun nu ai. Shi a tara hkaw atsam, tinang hkum hppe ndang nyet kau ai myit jasat ni a majaw, masha ni law law wa makam masham hpe lu la wa ma ai. Shi hte seng nna, mau hpaw law law mung byin lai wa sai rai nga ai.

A.D (257) Ning hta, Shi gaw, Sumla naw ai ni hpe ja ja shadum sharin ya ai. Nat Dumsa ni gaw, shi tsun ai lam ni shut ai, nga nna nat ni kaw na shi hpe mara raw ya na matu, hpyi nem shangun ma ai. Raitimung, Saradaw Saturninus gaw, n hkrit n tsang ai sha n hkan galaw ai. Shaloi dumsa ni gaw, San Pra ai Saradaw Saturninus hpe zai dik ai ladat hte sat kau ma ai. Shi a moi mang hpe hpawlam langai mi daru amya kau nna aje amya rai mat ai.

San Pra ai Saradaw Saturninus, n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, Shi hpe San Pra ai Masha dang dat let, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, November shata (29) ya shani, masat shagrau dat ya sai rai nga ai.

By;
Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)
RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

3 + 6 =