San Pra ai Samson (July 28)

San Pra ai Samson gaw, A.D 490 ning mayan e, shangai chyinghkai wa ai rai nga ai. Shi gaw, Llanwit Tawra Jau jawng kaw hpaji sharin hkam la lai wa ai. Shi a jawngma manaw manang ni yawng hta shi a hpaji atsam, masham masham atsam hte hkan sa tara shatup ai lam ni hta grau ninghtawn ai wa mung rai nga ai. Shi, Jau tai wa ai hpang makau na jawng kaw sha tara shatup let lit magam gun hpai lai wa ai.

Shi kaw sa du ai Irish amyusha Tawra Jau ni a hpaji machye machyang ningtawn ai hpe mu nna, Ireland mung de shi sa du ai. Dai mung kaw aten ram ram na hkra masham masham lam sharin da nna, daidaw buga de bai wa ai. Shi gaw, Severn Hka kau kaw tara ni hkan shatup ai masing ni hpe shatup nna wa nga wu ai.

Dai hpang, Jau Samson gaw, San Pra ai Saradaw Dubricus a lata hta Saradaw tai wa sai. Dai zawn, Sagurem magam lit gun hpai nga ai aten, Shingran hta shi hpe jaw taw ai Brittany mung de kaga tawra jau ni hte rau panglai rap sa nhtawm shingran kaw na shi hpe jaw ai shara kaw tawra jawng sa gap da ai. Htawm hpang de dai sharai gaw, DoL ngu shamying nna, Saradaw ni a uphkang masing hte seng ai ginjaw tai wa sai rai nga ai.

Saradaw Samson gaw, shakut shaja myit, makam masham myit hte bungli galaw ai majaw, shi du kau da ai mung shagu na ni akyu grai hkam sha lu ma ai. Ndai zawn Saradaw Samson gaw, nawku hpung masha ni a wenyi lam hte hpaji lam yan ni hta shi atsam nga ai daram woi awn hkawmsa nga ai aten, A.D 565 ning, July shata (28) ya shani Madu a lahpyen hta yup pyaw ban sa mat wa sai rai nga ai.

Tinang hte seng ai wuhpung hpe Karai Kasang a magam gun majing langai mi tai nna myit su su woi kaba shalat shapan ya ai majaw, England mung, Brittany hte Normandy mungdaw na ni shi hpe hkungga manu shadan shagrau ma ai. Dai hpang, shi hpe kam shamyet ai masing ni, Italy mungdan de mung chyam bra mat wa sai rai nga ai.

Dai majaw, Nawku hpung kaw nna, July shata (28) ya shani shagu, San Pran ai Wa Saradaw Samson a Poi nhtoi hpe galaw ya nga ding yang rai nga ai. Anhte hpung masha ni mung, Wa Saradaw Samson a kasi hpe la let, tinang hkam la da lu ai makam masham hte kade mi ru yak jam jau hkrum wa tim, myit ndaw nhten ai sha mai kaja ai hku nna sa hkrung hkawmsa nga ga law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

1 + 0 =