San Pra ai Ida (Ita) a Poi Nhtoi (January 15)

St. Ida (Ita)_(January 15)

San Pra ai Ida gaw, Ireland Mungdan na, Country Waterford mare kaw shangai wa sai rai nga ai. Shi a Kanu yan Kawa gaw, grai lusu nga pyaw ai masha rai nga ma ai. Raitimung, shi chyawm gaw ma kaji ten kaw nna nan, shi a hkum hpe Karai Kasang kaw ap nawng kau na matu myit jahkut daw dan da wu ai.

Shi gaw, Limerick ginwang Kileedy mare kaw, Mama jawng langai mi gaw gap da ya sai. Shi n sa hti ai shani du hkra dai jawng kaw sha ngai lai wa sai.

Dai Mama jawng kaw la kasha ma kaji ni hpe laika sharin ya ai aten kaw nna myit grai kaba wa ai. Ndai la kasha ni kaw na marai (2) gaw San Pra ai masha shatai hkrum sai re. Dai yang aw, San Pra ai Bredan hte San Pra ai Mochoemoc yan rai nga ai. Shi a machye machyang lam hta ningtawn ai majaw hte san seng san pra ai myit jasat a majaw masha law law shi kaw nna hpaji sa hpyi la ma ai.

San Pra ai Ida ayan tsun ai; Karai Kasang ra sharawng ai myit jasat (3) gaw, (1) myit san seng myit majing hte Karai Kasang Wa hpe kamsham ai, (2) Sasana magam gun ai shaloi; alak mi n re ai sha, yumaya magam hte gun hpai ai, (3) Garum jaw ai amu hpe hpunau tsawra myit hte dam lada rai galaw ai lam ni rai nga ai.

Karai Kasang n ra sharawng ai myit jasat (3) gaw, (1) Ahkup ahkap nsam pru ai myiman, (2) Shut shai ai lam hta myit ja, na htat ai myit jasat, (3) Ja gumhpraw hpe madung tawn kam shamyet ai myit jasat ni rai nga ai.

San pra ai Ida gaw, A.D 570 ning, January shata (15) ya shani, Madu hta yup pyaw ban sa mat wa sai ria nga ai. Shi mung, San Pra ai Bridget hte maren Celtic Nawku Hpung (Moi na English amyu hkrang lang ai Wuhpung) hta alak mi rai mying dan hkung ai San Pra ai masha langai mi rai nga ai.

San Pra ai Ida (Ita) n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, shi hpe San Pra ai masha dang dat let, shi a Poi Nhtoi hpe mung, January shata (15) ya shani masat shagrau dat sai rai nga ai.

Daini San Pra ai Ida (Ita) a Poi Nhtoi hpe, daini Nawku Hpung galaw nga ai hte maren, anhte prat hta mung, yumaya magam bungli hte sha mi raitim, shawang myit majing hte galaw shakut lu hkra shakut sa wa nga ga law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

1 + 1 =