San Pra ai Eligius a Poi Nhtoi (December 1) 01 December 2023

San Pra ai Eligius a Poi Nhtoi (December 1)

San Pra ai Saradaw Eligius gaw, Fransik Mungdan, Limogis mare kaw, A.D (588) ning, June shata (11) ya shani hta shangai chying hkai wa ai rai nga ai. Shi gaw, hpri ndup amu magam hta grai ning tawn ai wa rai nga ai.

Dai majaw, Paris mare na, Hkawhkam Clotaire (II) gaw, Shi hpe ndup ni a ningbaw lit hpe shatsam ya sai. Dai zawn Hkawhkam hte hku hkau wa ai re majaw, shi gaw ndup dup ai ni a masha kaba tai wa nu ai. Dai zawn mying kaba wa ai hte shang gumhpraw mung law wa ai majaw, shi gaw kaga masha ni a matu grau shakut galaw ya mayu wa ai.

Bai shi gaw, matsan manyan re ai ni hpe garum shadi shadaw ya ai; mayam ni hpe hkye la ai; Nawku Jawng ni hpe gaw gap ya ai; Paris mare kaw mung, Jau ni nga na Jawng ni hte Mama ni a Jawng kaba langai mi gaw gap ya sai rai nga ai.

Saradaw Eligius gaw, Clotaire Hkawhkam a kasha Dagobert a shawng nnan na hpaji jaw ai Saradaw tai wa sai. Bai nna, shi gaw, Breton (shing n rai) Canad Mungdan na Hkawhkam hpe e, Clotaire Hkawhkam a kasha Fransik Hkawhkam Dabobert a ga hpe madat ya nna hkan shatup na matu lu sharin shaga ya sai.

Shi a asak (50) ning du ai shaloi, Jau tai wa nu ai. Shi gaw, Jau n tai ai sha Karai Kasang a amu galaw na hpe myit n dik ai. Jau tai ai hpang shi gaw, Belgium Mungdan Noyon hte Tournil mare kaw na Saradaw tai wa sai.

Shi a Kasa myit jasat, “Apostlic Zeal” hte gam garan jaw ai amu hpe sharawng ai myit jasat hpe mu lu nna, masha law law Nawku Hpung de shang wa ma ai.

Ndup ni a ningbaw kaba rai nga ai, San Pra ai Saradaw Eligius gaw, A.D (660) ning, December shata (11) ya shani, Madu hta yup pyaw ban sa wa sai rai nga ai.

San Pra ai Saradaw Eligius, n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, shi hpe San Pra ai Masha dang dat let, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, December shata praw (1) ya shani masat shagrau dat ya sai rai nga ai.

Daini Nawku Hpung gaw, San Pra ai Saradaw Eligius a Poi Nhtoi hpe galaw nga ga ai aten hta, anhte a Prat hta mung, kaning re ai prat hta mi hkawm sa nga ai raitim, anhte a tsun shadum sharin shata la na matu ra kadawn nga ai ni hpe shawang tsawra myit hte tsun shadum sharin shaga, lam woi lakawn la nga ga ngu, n gun jaw gam garan ya dat n ngai law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

2 + 1 =