Nazianus Mare na San Pra ai Nonna a Poi Nhtoi (August 5) 05 August 2022

Nazianus Mare na San Pra ai Nonna a Poi Nhtoi (August 5)

San Pra ai Nonna hpe tsaban (4) ram hkan shangai chyinghkai wa ai re nga nna, shi a labau laika buk n kau mi hta mu lu nga ai. San Pra ai Nonna gaw, tinang a kashu kasha ni hpe San Pra ai Masha shatai lu na matu hte Kashu Kasha ni hpe, tinang galaw ai magam bungli shagu hta kangka myit rawng hkra sharin shalat ya na matu shakut taw ai kanu kawa ni a kasi la mai ai Jan rai nga ai. San Pra ai Nonna gaw, shi a dinghku masha ni yawng san seng san pra lam hta rawt jat shangun ya lu ai dinghku num, ma kanu langai mi rai nga ai.

San Pra ai Nonna gaw, Hkristaian Hpung masha re; madu wa chyawm gaw, Yuda hpung shang wa rai nga ai. Nonna a makam masham kaba ai myit jasat hte kasi kaja madun ya ai majaw, tara agyi rai nga ai shi a madu wa gaw, Hkristian makam masham de gale shang wa lu sai rai nga ai. Madu wa gaw, Gregory mying la nna, Kashin Kamun hkam la ai hpang, Jau tai wa ai, dai hpang Saradaw tai wa ai sha n-ga, San Pra ai Gregory Nazianzen tai wa sai rai nga ai.

San Pra ai Nonna hte San Pra ai Gregory Nazianzen yan gaw, kasha masum lu ma ai; shannau ni yawng mung, San Pra ai masha ni tai wa ma ai. Shannau ni gaw: San Pra ai Gregory Naziazen, San Pra ai Caesarius Naziazen hte San Pra ai Gorgonia ni rai nga ma ai. San Pra ai Nonna gaw, Madu wa hte kasha lahkawng si mat ai hpang kade n na yang, A.D (374) ning, August shata (5) ya shani hta Madu kaw yup pyaw mat wa sai rai nga ai. Shi hpe dinghku num dinghku la ni, grau nna ma kanu ni grai hkungga shagrau ma ai. Bai nna, Shi hpe akyu hpyi garum ya na matu, masha law law hpyi nem nga ma ai.

San Pra ai Nonna n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, shi hpe e San Pra ai Masha dang dat nna, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, August shata (5) ya shani masat shagrau dat ya sai rai nga ai.

Daini Nawku hpung kawn, San Pra ai Nonna a Poi hpe galaw nga ga ai zawn, anhte hpung masha ni marai hkum shagu mung, tinang a dum nta masha ni hta makam masham myit grau grau nna ru jung ngang kang wa lu u ga matu, San Pra ai Nonna hpang de akyu hpyi manoi manat nga ga law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

7 + 11 =