A Lu ai Christina Ciccarelli a Poi Nhtoi (January 18)

Blessed Christina Ciccarelli (Janaury 18)

A Lu ai Christina Ciccarelli gaw, lai wa sai 1481 ning, February shata (24) ya shani, Italy Mungdan Ahbruzzi mare kaw shangai chyinghkai wa ai rai nga ai. Shannau ni marai (6) shi gaw, kaji dik htum rai nga ai. Shi a mying majing gaw, Matta Ciccareli ngu ai rai nga ai.

1505 ning, June shata e shi gaw Aquila mare kaw na, San Pra ai Lucia Mying ai Augustinian Mama Wuhpung de shang mat wa nu ai. Dai aten kaw nna Christina ngu ai mying hpe shajat la wu ai.

San Pra ai Christina gaw, kaji ai ten kaw nna nan, akyu hpyi shaja ai, lusha gam ai, jamjau hkam let sasana magam gun na hpe myit rawng wu ai. Shi Mama jawng de du ai shaloi, kaga Mama ni gaw, shi a makam masham jasat, shagrit shanem ai myit jasat ni hpe grai yu mau nga ma ai. Machyi makaw hkrum ai masha ni gaw shi hpe shingran mu lu, lamik kumla ni mu lu nna machyi mai wa ai shiga ni pru wa ai kaw nna shi a mying grai kaba wa ai rai nga ai.

Mabyin lahkawng a majaw shi hpe Hpung masha ni hpe alak myit rai myit dum nga ma ai. Shawng na mabyin, Chyoi Pra Hkum Poi shani byin ai mabyin hta, shi a hkum hkrang hpe ga n tsa hpat wat sharawt da ai hpe hpung masha ni mu lu ai lam rai nga ai. Shi a salum an gang kaw mung Chyoi Pra ai Hkum bang da ai sumbu htoi tu kabrim nga ai hpe mu lu ma ai.

Lahkawng ngu na mabyin ngu nag aw, Chyoi Pra ai ai manga ya shani e, Madu Yesu a hkam sha lai wa ai nni nkri lam ni hpe shi hkum nan hkam sha ai lam rai nga ai. Ndai zawn hpang jahawt Chyoi Pra ai Kru ya shani du hkra hkrum sha ra wu ai.  

Ndai zawn Sasana magam gun hpai nga ai aten, 1543 ning, January shata (18) ya shani, Madu kaw yup pyaw ban sa mat wa sai rai nga ai. Shi a moimang hpe San Pra ai Lucia Nawku Jawng a Nawku Tawn a hkra maga de makoi mayang da ai rai nga ai.

Shi n nga mat ai hpang, 1841 ning hta, dai aten na Wa Sarabyin Gregory (XVI) gaw, shi hpe A Lu ai ngu shagrau dat let, shi a Poi Nhtoi hpe mung, January shata (18) ya shani masat dat ya sai rai nga ai.

Daini Nawku Hpung gaw, A Lu ai Christina Ciccarelli a Poi Nhtoi hpe galaw nga ai aten hta, anhte mung Karai Kasang Wa a shaga ai nsen hpe atsawm sha madat nna, shi a myit ra sharawng ai hku nna sak hkrung hkawm sa lu na chyeju lu la na matu, lak san akyu hpyi la nga ga law.

         

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

1 + 5 =