Eskilsoe Mare na San Pra ai William a Poi Nhtoi (April 6)

Saint William of Eskilsoe (April 6)

San Pra ai William gaw, Fransik Mungdan, Saint Gemaine ngu ai mare kaw, lai wa sai 1125 ning hta shangai chyinghkai wa ai rai nga ai. Shi gaw, Paris mare kaw na, Jau kaba lit magam hpe mung, shatsam hkrum lai wa sai. Shi a asak hkrung aten malawng maga hpe, Denmark mungdan, Eskilose mare kaw sha Jau Kaba lit gun hpai lai wa sai.
San Pra ai Jau William gaw, Fransik Mungdan na masha law law a matu, shakut sharang ai, jam jau hkam ai myit jasat kasi tai ya sai. Denmark mungdan, Roskide mare na Saradaw sahga ai majaw, Denmark Mungdan de du sa wa ai, Shi a Saradaw ginwang na Jau jawng ni a hkan sa tara ni hte seng nna shading sharai ya na matu, Jau William hpe shaga la ai rai nga ai.
Shi hpe shawng hkap ning hkap ai wa gaw, dai ginwang na Jau kaba rai taw nga ai. Raitimung, Eskilsoe mare kaw Jau William hpe Jau kaba aya tang dang hkrum ai hpang, shi hpe dingbai dingna ning hkap ai lam ni n galaw mat nu ai. Jau William gaw, Eskilsoe mare kaw shaning (30) ning tup lit hkam Jau kaba amu gun hpai lai wa ai.
Jau William gaw, Netherland mungdan, Zeeland ginwang na, San Pra ai Thomas Tawra Jau Jawng hpe gaw gap da nna, dai kaw shaning tsawmra na hkra nga kau da ai. Shi a kasi hpe kaga Tawra Jau ni grai yu sharawng nna, hkan sharai shatup ma ai. Shanhte Tawra Jau ni a hkan sa tara hte seng nna gram sharai ra ai lam ni hpe shading sharai ya sai.
Jau William gaw, n sa rai nhtum yang shawng de shi nga kau da ai, Eskilsoe mare na Jawng de bai n htang wa ai. Dai jawng kaw 1203 ning, April shata (6) ya shani, shi a asak (78) ning, Madu kaw yup pyaw ban sa mat wa sai rai nga ai.
Shi n nga mat ai hpang, 1224 ning hta, dai aten na, Wa Sarabyin Honorius (III) gaw, shi hpe San Pra ai masha dang dat nna, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, April shata (6) ya shani ngu masat shagrau dat sai rai nga ai.
Daini Nawku Hpung gaw, Eskilsoe Mare na, San Pra ai Jau William a Poi Nhtoi hpe galaw nga ga ai aten hta, anhte hpung masha ni mung, San Pra ai Wa Jau William zawn rai nna, yawng a kasi kamang kaja ni byin tai lu ai ni, byin tai lu hkra shakut hkawmsa nga ga law.

By;
Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)
RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

8 + 1 =