Antioch Mare na San Pra ai Barlaam a Poi Nhtoi (November 19) 19 November 2023

Antioch Mare na San Pra ai Barlaam a Poi Nhtoi (November 19)

Antioch Mare na San Pra ai Barlaam gaw, Hkawhkam Diocletian kawn, Nawku Hpung hpe laja lana rai zingri sat shamyit nga ai aten, tsa ban (3) hta sak hkrung nga lai wa sai rai nga ai. Dai aten hta, Nawku Hpung masha ni gaw, tinang a makam masham hpe, lagyim nna sha hkan shatup galaw lu mai ai rai nga ai. Ndai zawn mayun mayoi lagyim nna hkan shatup taw ai lam ni hpe n kaja ai masha ni chye mat mat rai nga ma ai.

San Pra ai Barlaam gaw, Antioch mare kaw na, laika hpaji n chye ai yu maya Hpung masha re lam hpyenla ni chye mat nna, shi hpe htawng kaw grai na hkra rim bang da nna, A.D 304 hta tara je yang daw dan lai wa ai. Shi gaw, masha myit n myit ai ni e, zingri shatsang ai lam, jahpoi asawng ai lam ni law law hkrum sha timung, Madu a ntsa, sadi galoi mung dung nga nu ai.

Shi a lata hpe grai kahtet ai wan n-ga ntsa kaw mara ya ai, dai wan n-ga hta Hpun naw “mu-ra” ju nna gakang ya ma ai. Tara agyi wa gaw, ndai zawn wan n-ga ntsa lata mara nna zingri sat timung, makam masham hpe n nyet ai majaw, Barlaam hpe grai yu mau nga ai. Dai majaw, shi hpe baw kahtam di kau ya na matu daw dan ya wu ai.

Shi n nga mat ai hpang, Nawku Hpung gaw, Shi hpe San Pra ai Masha dang dat let, Shi a Poi Nhtoi hpe mung, November shata (19) ya shani ngu masat dat ya sai rai nga ai.

Daini Nawku Hpung gaw, Antioch Mare na, San Pra ai Barlaam a Poi Nhtoi hpe galaw nga ga ai ten, anhte Hpung Masha ni mung, San Pra ai Barlaam zawn, anhte lu da sai makam masham hte seng nna, n hkrit n tsang sakse hkam lu ai ni byin tai lu hkra shakut sa nga ga law.

 

By;

Sister Rose Angeline Maran Nang Doi (SFX)

RVA-Kachin Service (Myitkyina)

Add new comment

16 + 3 =