Tinang Hkum Hpe Jahkrit Shama Chye Ai

N hkru n kaja ai myit masin gaw tinang hkum hpe jahkrit shama chye ai hte myit hpe simsa lam n lu shangun ai.

Add new comment

4 + 1 =