Myit Masin Hpe Shajin Lajang

Daini na mungga hta hkying ten shagu hta sadi maja nna myit masin hpe sharai lajang da ra ai lam shadum da ya nga ai.

Add new comment

2 + 1 =