Lani Mi Hta Dan Dawng Wa Na

Jaw ai,n jaw ai,shut ai n shut ai, myit masin san seng ai, n san seng ai mahkra gaw lani mi na ten dan dawng wa chye ai.

Add new comment

3 + 4 =