Karai Kasang Tsun Hkang Da Ai Ga Sadi

2020, July 24 ya Jahpawt na Misa hta  Wa Jau Patrick Gawmaw Hkawng Yae htawn tsun ai Mungga 

Add new comment

1 + 1 =