Kam Sham Nawku Ai Lam

Ma kaji ni zawn san seng ai myit masin hte tsun shaga, madat mara ni yawng gaw Madu Karai Kasang hpe tsawra hkungga, kam sham nawku ai lam rai nga ai.

Add new comment

11 + 5 =