Je Yang Dawdan Ai Hkrum Ra Na

“Lamu kasa ni pru sa nna,dinghpring ai ni a kata na nhkru ai ni hpe lata garan da mu ai rai nna wan htung hta kabai bang kau na maru ai”

Add new comment

7 + 8 =