Htam Shi Alu Hpe, Laksan Mahkawng Da Nna, Hpang De She Bai Bang Ai Lam

Wa Jau e, tinang a Mungdan, Mare, Buga Nawku Jawng hte tsan gang nna ,Htam Shi Alu. Lak San Alu ni hpe tinang hkrai shing gyin mahkawng da nna, shaning shata na na Alu hpe seng ang ai de n sa n shalai ai sha, tawn da yang (1) nkau mi tsun ai shaman chyeju nlu, shing n rai, shaman chyeju hpang hkret ai. Nkau mi bai tsun ai gaw shaman chyeju maren sha lu ai ndai Ga San lahkawng hpe chyeju hte naw htai ya ri. A Lam Jau Gin Wang U Byit mare kaw nga nna,ya Miwa mung YUNG SHING kaw du nga ai Jan Mary Labang Htu Lai a ga san hpe htai ya na nngai.

  Chyum laika labau hpe sawng gawn dan mayu nngai. Chyum laika hta Karai Kasang hpe htam shi bang na matu n-gun jaw da ai hpe mu lu ga ai. Dai majaw htam shi bang ai gaw Nawku Hpung Sasana magam hta maden jat sa wa lu na matu madi shadaw ai lam rai nga ai ngu tsun mayu ai.

Htam shi alu hte nawku hpung alu ni bang ai ladat hpe sumru myit hkawn la chye ai nan ga san san ai wa Karai Kasang hpe chyeju dum chye ai, Nawku Hpung hpe alu jaw bang chye ai, ra kadawn ai ni hpe garum madi shadaw chye ai wa rai na re ngu kam ai.

Alu ngu ai gaw Karai Kasang hte madung seng ai gaw rai nga ai. Karai Kasang hte madung seng ai rai tim, dai hpe Chyoi pra ai wenyi a myit jahtoi lam matsun ai hte Nawku Hpung gaw hparan jai lang ai rai nga ai. Sasana magam hta matsan mayan re ai ni hpe garum shingtau ai hta jai lang ai rai nga ai.

Alu hpe jaw bang na ladat hpe gaw Saradaw ginwang kata e masa lam hta hkan nna seng ang ai ginjaw kaw na mahkrun lam jahkrat da ai rai nga ai. Dai hpe ginwang Up saradaw e shagrin masat ya ai hte dai ladat hpe jai lang let alu ni hpe hta shinggyin, jai lang ai rai nga ai. Saradaw ginwang kaw na Jau ginwang, mare buga lawk ni de gara hku alu hta shinggyin na gara hku hparan jai lang na, kaning re kaw jai lang mai ai ngu ai hpe masin jahkrat da ai.

Jau Ginwang, mare buga lawk hta nga ai ni gaw dai Saradaw Ginwang kaw na masin ladat jahkrat da ya ai hte maren alu ni hpe jaw bang ai rai nga ai.

Raitim, Tinang mungdan, buga ginra hte tsan ai kaga mungdan hta nga ang ai ni mung dai mungdan buga ginra hta lama na Kahtawlik nawku hpung nga ai rai yang dai kaw mung bang mai nga ai. Dai mungdan, buga ginra hta masat da ai alu bang ladat hte bang lawm mai nga ai.

Tinang buga de she bang mayu ai, raitim, ga san san ai hpe tsun dan sai hte maren, yak hkak ai lam ni nga ai rai yang gaw, alu ni hpe mahkawng da nna mahkrun lam nga wa ai shaloi shalai bang mai nga ai.

Zing da hkang da ai rai yang mara nga ai ngu gaw dai zing da ai wa mabyin masa hte myit ai lam hta she madung hkan na re ngu tsun dan mayu ai. Lama na tinang mahkawng da ai alu ni hpe shalai jaw bang na mahkrun lam nga wa tim n shalai ai, bai, dai alu ngu masat da ai hpe myi yu ju wa nna kaman lila kaw jai lang kau ai zawn rai yang gaw shaman chyeju ningra wa na nhten.

Shaman chyeju hpang hkrat na lam mai byin ai langai gaw tinang masat da ai alu hpe du ang ai shara kaw lawan n du yang, dai alu hte garum shingtau lam galaw ai mung hpang hkrat nna she galaw lu ai re majaw gaw dai alu jaw bang na matu mahkawng da ai alu ni ra kadawn ai ni kaw jau jau n du lu yang, ra kadawn ai ni akyu lawan hkam sha na lam hpang hkrat na gaw teng sha rai nga ai.

Bai, Karai Kasang kaw jaw bang da ai alu mat mat ai, shing n rai, tinang hkum nan bai jai lang kau ai, masha ni e lagu kau ya ai zawn re ai lam ni mung mai byin nga ai. Alu ngu masat da sai arung arai ja gumhpraw ni gaw dai alu hpe hkap la ai ni kaw du ra ai. Rai yang she, anhte jaw bang ai gaw alu ngu hkrak mai tsun nga ai.

Raitim, Karai Kasang kaw tinang kam sham myit hte jaw ban da sai a akyu hpe gaw Karai Kasang kaja wa sha shaman ya na re. Mahkawng da ai alu hte jaw bang dat sai alu lahkawng hta na gara wa gaw grau nna alu ngu tsun mai ai gaw ga san san ai wa hkum nan sumru chye na hkap la na re ngu mung kam ai. Tinang jaw ra ai arung arai, shing n rai, ja gumhpraw, sutgan ni tinang hpe jaw ra ai wa ngai nang hpe jaw ra ai dai arung arai, gumhpraw ngai san da sai yaw, ngu tsun tim, tinang a lata kaw n du shi yang gaw dai hpe tinang lu la sai ngu n tsun lu ai. Lapran kaw lama ma a majaw tinang kaw n du wa shi dingsa gaw dai lu la ang ai hpe ngai lu sai ngu shaprai kau n mai nga ai.

Dai majaw gaw tinang a kam sham myit hte, shawang tsaw ra myit hte masat da sai alu atan ni hpe gaw seng ang ai de lawan dik shalai jaw lu yang gaw kaja dik rai nga ai. Chyeju hkam la lu ai daw gaw tinang a myit hte ta tut hkan galaw ai masa lam hta hkan nna shai mat na re ngu ndai hte mi hte htai ya dat lu nngai.

Karai Kasang jaw da ai dai mai kaja ai myit masin hpe bang da let Karai kasang hta kam sham kam shamyat alu atan law law galaw lu u ga ngu akyu hpyi ya let, shawng de ndau lai wa sai alu atan hte seng ai lam hpe matut ndau ya na nngai.

By Fr. Patrick Gawmaw Hkawng Yae

  •  

Add new comment

5 + 0 =