Hkrsitan Ni Galaw Ra Ai Lam Ni Hpe Hkan Galaw Nga Ga Ai Kun ?

Hkristan Rai Nga Ninglen, Hkrsitan Ni Galaw Ra Ai Lam Ni Hpe Galaw Nga Ga Ai Kun ?

Mungga - Wa Saradaw Francis Daw Tang

25 July2020, Saturday.

Add new comment

3 + 7 =