Fr Patrick Hkawng Yae A Dai Ni Na Mungga ( 27.7.2020 )

* Madu Yesu Gaw, Sharit Shanem Na Matu, Sharin Shaga Nga Ai Hte Shadum Da Nga Ai

*Madu Yesu gaw, anhte a myit masin hpe madung da nna galoi mung saw shaga nga ai.

*Sumsing mungdan madu lu na hta e, anhte a myit masin hpe shagrit shanem ra ai lam rai nga ai......

 

Nhoi - 27.7.2020

Mungga - Wa Jau Patrick Gawmaw Hkawng Yae

 

#homily

#rvakachinservice

Add new comment

1 + 0 =