5.8.2020 (Bat 3 Ya ) Shani Na Karai Kasang A Mungga

“Jaw ai Teng ai lam hpe gwi gwi teng teng hte hkaw tsun ga.Majoi numhtap hku nna nhku tsun ga.Hpa majaw nga yang Hkum hkrang Machyi ai hta Wenyi machyi ai gaw grau yak nga ai.Hkum shan machyi machyi ai majaw Wenyi machyi ai ngu ai gaw nnga ai ngu na daram re.Wenyi machyi jang gaw hkum hkrang de hkra wa nga ai.”

Mungga - Wa Jau Donald Lasap Hkawng Lum

 

 

Add new comment

5 + 14 =