Wa Sarabyin a Misa hkungga hta kun dinghku shagu tsawra myit madun ai hta tsawm htap ai lam nnan hpe mu tam lu u ga akyu hpyi ya ai shiga

Wa Sarabyin Francis, kalang mi bai, corona virus hpe hkrit tsang ra ai majaw tinang dum nta kaw nta rawng rawng nga ra ai kun dinghku ni yawng hpe ahkyak madung da nna, “Madu karai gaw shanhte hpe tsawra myit madun hkat ai lam nnan hpe mu lu mu ga” nga akyu hpyi ya dat nga ai.

“Tinang dum nta hta rawng nga ra ai kun dinghku ni a lam myit sumru nga nngai” nga nna Wa Sarabyin Francis gaw Casa Santa Marta kaw galaw ai jahpawt manap na Misa hkungga hta tsun da nga ai. “dai dinghku ni yawng lam nnan tam mu lu mu ga; tsawra myit nnan shalen dan hkat lu mu ga; dai zawn nga sa ra ai lam nnan hta shada tsawra daw jau lu mu ga; ndai zawn mahkrum madup gaw tsawra matsan dum lama hkat na matu laklai hkam la lu ai (hkingjang ginwan/ginshan) ahkaw ahkang re. Dai majaw kun dinghku shagu a matu akyu hpyi ya nga ga. Shaloi kun dinghku masha kata kaja dik ai chyeju ni ru bang ya lu na re.” nga nna matut n gun jaw da ai.

Misa hkungga hta ga shaka dingsa prat na Naman gaw Israela ni a myi htoi Elisha a matsun maroi ai lam hpe n kaw n sawn ai raitim shi a shangun ma n-gun jaw ai majaw hkan shatup sa wa ai, shi a sat lawan lailen hte ga shaka ningnan prat hta Madu yesu shi  kaba wa ai Nazareth kaw mungga htawn ai shaloi shi mare masha ni nhkap la ma ai lam yan hpe madung da nna myit sumru ai akyu hpyi ya ai lam Vatican shiga hku nna chye lu ai.

Add new comment

3 + 3 =

Please wait while the page is loading

Wa Sarabyin a Misa hkungga hta kun dinghku shagu tsawra myit madun ai hta tsawm htap ai lam nnan hpe mu tam lu u ga akyu hpyi ya ai shiga | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.