Ningja Jat Sharin Hpawng Sa Tarahkaw Sara Ni hte San Htai

Myitkyina,Manmaw,Lashio Sasana kaw na Tarahkaw Sara Lithkam ni a shawng nnan lang na Ningja Jat Sharin Hpawng hta sa du shang lawm ai Tarahkaw Sara ni a hkam sha ai lam, myit mada ai lam ni hpe RVA Jinghpaw N-sen Shapoi Dap kaw nna san htai galaw da ga ai.

Add new comment

7 + 3 =

Please wait while the page is loading