Machyi Makaw Hkrum Nga Ai Asak Kaba Sai Mama Langai Hpe Wa Sarabyin Tau Shana Da Ai Lam N Galaw Ai Sha Sa Du Gawan

Roma mare kaw nna “Daughters of Charity” ngu ai Mama jawng de, lai was ai laban shani wa sarabyin Francis akajawng sha du sa wa nna, machyi makaw hkrum nga ai asak kaba sai Mama langai hpe sa du gawan lam galaw lai wa ai.

Asak kaba sai hte ya machyi makaw hkrum nga ai Maria Mucci ngu ai Mama gaw, Vatican na Wa Sarabyin jahpawt shagu Missa hkungga nawng ya ai “Casa Santa Marta” ngu ai htingnu hta shaning law law magam gun nna Wa Sarabyin hte Vatican de du sa ai manam law law hpe daw jau lam galaw lai wa sai Mama re, ya gaw machyi makaw hkrum nna Mama jawng tsi rung hta rawng shanu nga ai.

Lai wa sai laban shana maga daw hta, a-kajawng sha Wa Sarabyin du pru wa nna sa du gawan lai wa ai hte, akyu hpyi shaman da ya lai wa ai, bai dai Mama jawng hta tawn da ai Wa Sarabyin Yawhan Pawlu II a sai kap ai palawng hpe mung sa du hkungga ai lam Wa Sarabyin Francis galaw lai wa ai.

Dai palawng gaw lai wa sai 1981 ning May shata 13 ya shani, San Peter pa kaba hta sinat hte gap hkrum ai shaloi Wa sarabyin Yawhan Pawlu II hpun da lai wa ai palawng re, dai palawng hta sinat pala hkang kap nga ai zawn, tsi rung du ai shaloi ga lajang na matu maren ga da ai je hkang mung hkang nga ai, nga nna Vatican shiga dap kaw nna shana dat nga ai.

 

Source:Vatican News

 

Add new comment

2 + 2 =

Please wait while the page is loading

Machyi Makaw Hkrum Nga Ai Asak Kaba Sai Mama Langai Hpe Wa Sarabyin Tau Shana Da Ai Lam N Galaw Ai Sha Sa Du Gawan | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.