Hpyen Yen Ni Hpe Sa Gawan ( Local News )

Je Yang Hpyen Yen Dabang De Sa Du Gawan

( 16 January 2019) ya shani Myitkyina Sasana Sagurem Wa Saradaw Francis Daw Tang,Sumprabum Ginwang Up Wajau Paul Kinsa Tu Awng ,Myitkyina Karuna Bawng Ring dap kaw magam gun nga ai Sara Laza Naw Awng hte RVA Jinghpaw Nsen shapoi dap na magam gun marai lahkawng ni kaw nna Miwa Mung Jarit Mayen ,Je Yang Hpyen Yen Dabang kaw shanu shingbyi nga ai Hpyen Yen Nu Wa Hpunau ni hpe sa du kawan, hkrum shaga ai,Missa Hkungga Nawng Jau ya ai hte Wa Saradaw hte Wajau yan kaw nna akyu hpyi shaman ya ai.

Hpyen yen masha law law wa Saradaw hte Wajau yan kaw sa du shaman hkam la ai hpe mu chye lu ai.

 

Shiga - RVA Kachin Service
 

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading

Hpyen Yen Ni Hpe Sa Gawan ( Local News ) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.