(31) Lang Ngu Na Mai Gan Hkrun Lam Hpe Nu Maria Kaw Ap Ya Ai Lam Wa Sarabyin Galaw Lai Wa

(31) lang ngu na mai gan mungdan de du gawan sa na hkrun lam lamang ma hkra hpe Nu Maria kaw ap ya ai lam galaw na matu, September praw (3) ya jahpawt Roma mare na St. Mary Major Nawku htingnu kaba de sa du akyu hpyi ai lam Wa Sarabyin Francis galaw lai wa ai.

Vatican shiga dap kaw nna ndau shapraw dat ai shiga hta, mai gan Mungdan hkrun lam sa hkyen yang galoi mung galaw nga ai zawn, St. Mary Major nawku htingnu kaba de sa nna Nu Maria a man hta sa du akyu hpyi let hkrun lam lamang ma hkra hpe Nu Maria kaw ap ya ai lam bat lahkawng ya jahpawt Wa Sarabyin Francis galaw lai wa ai.

 Mozambique, Madagascar hte Mauritius mungdan ni de sa du gawan na Wa Sarabyin a hkrun lam hpe Bat masum ya, September praw 4 ya jahpawt hpang na re, Roma kaw nna bat masum ya jahpawt rawt nna shana maga daw  Mozambique mungdan de du shang wa nna, bat mangai ya jahpawt du hkra Mozambique mungdan hta shanu nga na, bat manga ya jahpawt  Madagascar mungdan de nbungli hte matut hkawm sa na, laban shani  Madagascar mungdan hta shanu nga na rai nna, bat langai ya jahpawt Mauritius mungdan de matut du gawan nna, bat lahkawng ya shana maga daw hta Roma de Wa Sarabyin bai du wa na re, nga ai.

Lai wa sai laban shani, shani ka-ang Angelus akyu hpyi ngut ai hpawng, San Peter pa kaba hta hpawng nga ai shawa hpawng kaba hpe mung, “Karai kasang myit ra ai rai yang, ya ndai bat masum ya shani Africa dan mungdan ni rai nga ai Mozambique, Madagascar hte Mauritius mungdan ni de sa du gawan na matu hkrun lam hkawm na lamang nga ai, ndai hkrun lam hta myit mada yaw shada da ai lam ni awng dang lam la hkra akyu hpyi garum ya nga marit” nga nna shawa masha ni hpe shi a sasana hkrun lam tha akyu hpyi ai hku nna shang lawmg na matu tsun lajin shana da ai lam Wa Sarabyin tsun dat nga ai.

Source:Vatican News      

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading

 (31) Lang Ngu Na Mai Gan Hkrun Lam Hpe Nu Maria Kaw Ap Ya Ai Lam Wa Sarabyin Galaw Lai Wa | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.