Mauritius Mungdan Na Labau Shang Shara Hta Wa Sarabyin Francis Shawa Missa Nawng Jau Ya

Africa dan de sa du gawan hkawm nga ai Wa Sarabyin Francis gaw dai ni Mauritius Mungdan, Port Louis Mare kaba na 'Mary Queen of Peace ' ngu ai shara hta shawa Missa nawng jau ya lai wa ai.

Missa hkungga Nawku dawjau lamang hta, masha 100,000 mi ram sa du shang lawm nna, dai gaw Mauritius Mungdan masha jahpan (1,265,577) nga ai hta na tsa lam shadang 10% ram sa du lawm ai re lam chye lu ai.

Wa Sarabyin Missa galaw ai shara gaw, numbat langai Mungkan majan ten, Mauritius Mungdan lawt lu na matu makawp maga ya ai masat kumla Bum rai nna, dai shara kaw 1940 ning Nu Maria hpe lamu de woi shalun la ai poi nhtoi shani Maria hkrang sumla nlung shadaw hpe jun nna ' Simsa lam a Hkawhkam Jan' ngu mying masat da ai labau shang shara re ai lam, dai shara kawn Mare ting hpe mu mada lu ai lam chye lu ai.

1989 ning hta, Wa Sarabyin Pawlu II mung ndai shara hta sha, ya na zawn shawa Missa kaba nawng jau ya lai wa sai rai nna, ya shaning 30 ning na ai hpang kalang bai ya na zawn Sarabyin langai hku nna Missa woi nawng ai lam rai nga ai nga nna Mungkan shiga dap ni ka tsun da nga ma ai.

Wa Sarabyin Francis hku nna dai ni na Mungga hta, ' Bum Ntsa Na Tara Hkaw Ga 8' (Mahte 5:3-12) hpe madung da let hkaw tsun lai wa sai lam chye lu ga ai.

 

Source:Vatican News

Add new comment

8 + 11 =

Please wait while the page is loading

Mauritius Mungdan Na Labau Shang Shara Hta Wa Sarabyin Francis Shawa Missa Nawng Jau Ya | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.