Nlung Nnan Chyeju Dum ( 15 Nov, 2018 )

Nlung n’nan chyeju dum ga shagawp 

(Lahkai Tang Nau, Shwegu Jau ginwang, Hka bawng mare )

           

Shiga madat nga ai hkungga tsawra ai Nu Wa hpu nau ni, Shwegu jau ginwang, Hka bawng mare kaw shanu nga ai, Lahkai Tang Nau ka lajang shagun dat ai, N’lung n’nan chyeju dum ga shagawp hpe hkap madat la nga ga.

          wunpawng htung nga ai hte maren, Nye a mying hpe shachyen. Amyu gaw Marip Maraw, shaga dat yang mung grai pyaw. Htinggaw mying gaw Lahkai, Ga shagawp gaw manai nai. Chyoi ai hpe tsun hkai, Njaw ai kaw sharai la ya marit.

          Yi hkyen a’ten du, kanu num ni yi sa yu. Yi du da sai kawa, Hpawtni sa hkyen sana, Ban da dan ga saw, N’hkyeng tsa pyi sa jaw. Kawa La ni hpun lang na ngu, hkung rang ni mung a’kawk garu. N’htu dingwa mung ye, Yi hkyen ai mung kre. Hkran lam a’ten du, kaw yeng ni mung garu. Yi nat a’ten du, Kanu num ni n’hkyeng shadu. N’hkyeng tsa pyi mu sai, Yi nat na mung mai sai. Kawa la ni yi nat shaga, Kanu num ni tsa yam magra. Kawa lani wan shanan ren ren, wan n’li ni mung sen sen.

          Yi nat ngut ai hpang, Kanu num ni hkaili sa hkai bang. Kawa la ni yi wa htingra lata, Yi yang hku lam tawn da. Rap ding kaw na hkaili tum shaw, Htingbu wa hpe mung garan jaw. Hkran sawm na pyi n’nga, karai wa shaman ya. Kanu num ni hkai n’mai sa hkai, n’nan hkai ai gaw nai. Kanu num nit sing magang ganawng, kawa la ni hpun tawng katawng. Mam bai ting na si htu n’lu, kawa la ni nam de mawk hkyu hkyu. Jahkyi man yam sa hkala, Mam ting sihtu lu sa.

           Mam ting ga bai saw, n’hkyeng tsa pyi bai jaw. Nai mam ni tsit tsawm pru wa, Kanu num ni manyi har har…. Nai mam ni lahput grup,  Kanu num ni sinda she adup. Mam n’wai pu pu wa, U byit u hkru ni grai A….Shingtai sumbra n’du u ga, karai wa kaw kyu hpyi shaja. Mam ni n’dung daw htoi, Woi gam Wa sa a’soi. Wahpu Wa hpawk dum shakut, Wa Du Wa tsa, Du, dum si n’htang de thing nut. Nai mam wenyi woi hkawm ai, nam pan, pan yaw ni rai ma ai.  Mam mahkawn, shabrang ni bau mung garu, Shana yup yang yawng hpe jasu.

          Shingtawn, shingnam, majap wa la, Si maw, si mai n’tsang ra. Lam makau hku na nai la, kahkum, kumgyin, nai n’hkrun ni grai kaba. Kahkum kumgyin Wa la si taleng, Ma Lu maju hte hpa n’seng, Naw kyu si ni grai si, Woi gam wa mung sa manyi. Hkainu ni bai daw sha, N’li ngu hpun hta ga yawp da. Hpung wai ni hpe shawng jaw sha, karai wa shaman ya u ga nga, htingbu htingbyen ni hte jawm sha. Shaman chyeju grai lu u ga nga.

          Kanu num ni mam mu: sai, Kawa la ni kabye manai. Majap shaba shingtawn mangai ngai, n’dai a’ten ram pyaw ai n’nga na sai. Nam pan pu ni pu tsawm, N’si nai si n’hku kata hkawm. Mam gu ni hpe mu jang manyi sai, karai kasang chyeju jaw ai rai. Chyeju dum poi bai du, chyeju dum shingnoi gun na ngu, mam bawng hpe ding htum, si maw si mai jinghkum. Chyeju dum poi de gun sa, hpung woi sara ni gaw Karai wa kaw kyu phyi ya. Htam shi kaw na htammi jaw, shaman chyeju dai hta grau law. dinghku kata n’nan sha, hpungwoi sara ni hte htingbu ni hpe shaga la. Gumgai dingla ni shaman shakawn sha: ya, Anu wa ni nga mu nga mai u ga nga, mu, ma, di, da, nga sa, lulu lusha u ga da. N’hpraw n’nyeng kahtap, n’lung n’nan bai hkap.

          Gumra maizawn bung, mam du ka mung nawng e adung. Matsan wa hpe garan jaw, shaman chyeju dai hta grau law. karai kasang shaman jaw, annu wa ni lu sha n’taw. Nga mu nga mai wa lu hkra, karai wa hpe n’mai malap nga ngu shagawp let, n’jaw ai hpe shading sharai, jaw ang ai hpe da ting rai ga ngu n’lung n’nan chyeju dum ga shagawp hpe n’dai hte hte hpung dim n’ngai rai.

          Ya na zawn shawang tsawra myit kaba hte n’lung n’nan chyeju dum ga shagawp hpe ka lajang shagun ya sai, Lahkai Tang Nau hpe shiga madat ni hte magam gun ni yawng a malai grai chyeju dum dat n’ngai law.

 

Ka lajang ai;    Mama Rose Angeline Maran Nang Doi

                          RVC, Ginjaw Rung, Aung Nan

                          Myitkyina.

Add new comment

4 + 14 =

Please wait while the page is loading

Nlung Nnan Chyeju Dum ( 15 Nov, 2018 ) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.