Ramma Hte Kanu Kwa Ni

Kun Dinghku n’ta masha ni, gahkin chyawm let sasana ni byim wa nna, dai hta e, sasana ni chyawm pawng nna, nawku hpung sasana kaba ni hpe gahkin da nga ai. Dai re majaw kun dinghku n’ta masha sasana lakung ni a kam sham ai lam, rawt jat kalu kaba ngang kang wa magang, Nawku hpung sasana kaba gaw, rawt jat ngang kang wa magang rai nga ai. ndai hta e, kun dinghku a kanu kawa ni ngu ai gaw, kashu kasha ni a shawng n-nan na sara ni rai nga ai ai zawn, dai sha n-ga, kashu kasha ni kaba wa na lam yan ni hta, lam madun woi awn katsi kaja madun let, sharin achyin  ya ra nga ai re,shangai shaprat wa ai kashu kasha ni hpe karai kasang a matsun maroi hte tara kanu lam ni, nawku hpung a hkan sa madi madun ai lam ni hte maren, shinggyim mungkan lam yan kaw na, sak hkrung bawng ring wa chye hkra bau maka ya ai kanu kawa ni rai nga ai. Ma prat ten hta, Yu.. Bau maka ya ai lam ni hta, masha gaw pu ba nga taw tim, myit masin gaw nba nga ai ngu mai tsun nga ai. Sak ram ramma ni byim wa ai shaloi ten kaw na gaw myit ni ba ra wa nga sai.

 Tinang a kashu kasha ni shut ai lam yan ni hta, ndu mat na matu, nbyim  grin ai lam ni nbyim na matu, awng dang ai masha ni byim tai wa lu na matu, ngu ai zawn re ni hte, myit ba let, bai bawnu hkraw let, galaw hkyen lajang ya ai ni gaw, an-hte a kanu kawa ni sha rai nga ai. An-hte kashu kasha Ramma ni gaw tinang a ahkaw ahkang ngu hpa rai nga ai ngu ai hpe gaw, jawng kaw na sharin ya nga ai majaw, chye nga ai raitimung, kanu kawa ahkaw ahkang gaw an-hte kashu kasha ramma ni nau nchye nga ga ai, dai majaw tsawra ai ramma  kanau kasha ni hpe ndai lam ni hte seng n-na ndai bat na lamang hta kanu kawa ni hpe hkungga la ra di u ngu ai ga baw a n’pu na gin lam ni hte seng nna gam garan ya mayu nngai law, An-hte myen mungdan a htung lai len hte maren, kanu kawa ni hpe hkungga la ra ra na lam ni hpe gaw dum n’ta, jawng ni, shinggyim kanawn mazum uhpung uhpawng ni hkan, shara shagu masat sharin achyin ya ai lam langai re majaw ramma ni a matu chye chyang chyalu ram langai rai nga ai re, raitimung nkau ramma ni a matu tinang a kanu kawa ni hpe hkungga la ra na matu lit li dum nga ai lam ni chye byim nga ai. Tinang a kanu kawa ni a n’tsa myit ndik ai lam, nkaja ai ningmu ni hte hkam sha lam ni byim pru chye nga ai. Ndai lam ni byim pru wa ai a madung ngu na lam yen gaw kun dinghku a sut masa masan nsa ai a  majaw mung rai nga ai, ngu mu mada ai, dai hta e prat madang hte hkan nna, nga mayu ai, sha mayu ai, hkawm sa mayu ai ramma ni, madang tsaw ai hpaji lam yan ni, kan bau magam bungli ni, masha ni hte bung pru hkra sharin achyin mayu ai ramma ni gaw, kanu kawa ni a sut masa lam masan nsa lam ni a majaw ramma ni gaw aw de ndu, nang de ndu lam n’tsa lam dam mat nga ai ni law law nga nga ai hpe mung mu lu nga ai, dai hta e, sut masa masan sa ai  kun dinghku ni hpe mu magang, tinang a prat hpe myit kaji ai lam ni, myit ndik ai lam ni hte hpring chyat chye nga ai re.

Kanu kawa ni hku nna mung, tinang a kashu kasha ni hpe hpaji chye ai ni, awng dang ai ni byim shangun mayu tim kaja wa ta tut hta nga yang, lata shamu yang she n-gup shamu na lu ai prat hta du taw nga ai ni law nga ai re. ndai zawn sut masa masan nsa ai kun dinghku hta sak prat ram kashu kasha ni a myit ndik ai lam, lale ai lam ni mung nga chyalu sha rai nga ai, Ramma ni hku nna mung, zai ai akyang ladat ni, nkaja ai hpe chye nga tim, kalang lang kanu kawa ni hku nna mung, kashu kasha ni maga kaw na mung, kapaw byim ai lam ni nga nga ai re, nkaja ai lai ladat a n-pu kata sak hkrung hkawm sa nga ai a mahtai ni a majaw rai nga ai hpe mu mada lu ai. Ma kaji hte ramma ni law malawng gaw ten ndu shi ai sha pu kan magam bungli  a majaw, shachyen shaja nga ra mat nga ai. kanu Kawa ni galaw jaw ai lam dung sha na nga na matu n-mai byim nga ai a majaw, kun dinghku hpe garum lu na matu, hpaji lam hpe jahkring nna, ja gumhpraw tam shakut ra nga ai mabyim ni rai nga ai re. Sut masa masan  nsa ai kun dinghku ni hta kanu kawa hte kashu kasha ni shada  tsaw ra myit madun, hkungga hkat na yak nga ga ai.

Dai hta Kanu Kawa ni gaw , aput a-ngun bai galaw nga ai rai nna, kashu kasha ni gaw, kanu kawa ni a ga hpe, nkaw ai , nsawn ya ai  lam ni galaw let sha, pri nem ai kun dinghku a prat hpe, shamat kau nga ga ai, ndai zawn re mabyim hta tsawra ai ramma kanau kasha ni hkrum wa yang, na a kanu yan kawa ni hpe gara hku myit masa tawn let shaga na kun? dai majaw tsawra ai ramma kanau kasha ni, kanu kawa ni hpe hkungga lara di u ngu ai madu karai kasang a tara kanu lam shi hta lawm nga ai ndai gaw, kanu kawa ni kaja yang she, sut masa lam masan sa yang she, hkan nang hkan sa ra ai tara  kanu sha nrai nga ai. Ahkying aten nlata, masa lam nlata, hkan nang hkan sa ra ai tara rai nga ai ngu tsaw ra ai ramma kanau kasha ni  hpe alak mi shadum  n-gun jaw let tsaw ra ai ramma  kanau kasha ni a prat hta, kun dinghku kata, kanu kawa ni hte, pri nem ai sha n-ga kahpu kanau, makin jinghku, manaw manang ni yawng hte mung kanawn mazum lam ni hta, masan sa let, awng dang ai shara hta du tsap lu u ga ngu yaw shada let

Tang Madun Ai- Nnye Seng Tu

RVC- Myitkyina

Add new comment

10 + 4 =

Please wait while the page is loading

Ramma Hte Kanu Kwa Ni | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.