Ma kaji ni hpe gara hku shalat shapan la na lam, Daw (2) - Oct 28, 2018

        Ngwi pyaw ai dinghku lamang hpe hka madat la nga ai hkungga tsawra ai shiga madat nu wa hpu nau ni, daini na lamang hta, “ Naw kaji nga ai Ma ni hpe gara hku shalat shapan la na ” ngu ai gin lam hte seng nna sha, machye machyang rai u ga, matut gam garan ya matu lajang da n’ngai.

         Nu Wa ni, ma ni hpe shapan ai ten hta, mai byin ai shadawn madang masat da ra ai. Anhte kanu kawa, kaba sai ni gaw, bungli lama ma galaw ai shaloi, ma ni hpe shangun yang lawan n’ngut ai, myit hta htep n’nga ai, a’ten grai na ai, malu male rai galaw da na ra ai nga nna, ma ni hpe n’shangun ai sha tawn da chye nga ai. Dai zawn n’mai galaw ai. Ma a shadawn shadang hte masha kaba hte n’bung ai hpe myit dum ra ai.

        Masha kaba ni myit htep rai hkra galaw lu na gaw n’re, raitim, bungli masa chye hkra, chyoi, kyang wa hkra, kam ram wa hkra, kahtap nna, jahkring hkring shangun, madun sharin ya ra ai. Ganing rai, gara hku galaw na ngu ai hpe ma ni chye na hkra shawng sharin ya u. Dai hpang, Ma hte rau hkan galaw lawm u. Grau ngwi ngwi, ma hpe hkrai galaw shangun u. Sadi maja ra ai langai gaw, shi hpe hkrai galaw shangun ai ten, shang nna, sara hkum galaw ya. ngut kre du hkra galaw lu na n’gun jaw u. N’dai lam hku nna tsang hte tsang shadawn madang masat nna, ma ni hpe bungli madun sharin shaman ya mai nga ai re.

        Dai zawn ma ni hpe sharin ai ten hta, a’rai kum hpa lama ma jaw hkalen ai lam hpe tset kawp koi gam u. Dai ladat gaw Ma ni a shawng lam hta n’kyang n’kaja ai lai len bang ya ai hte maren sha rai nga ai. Dai zawn re ai a’kyang ni kaba du hkra lawm mat wa chye nga ai re. Dai majaw, Ma ni bungli lama ma galaw ya ai shaloi, jaw shagrau gying ai kaja dik htum kum hpa gaw, mani sum sai myi man hte shakawn shagrau ai, a’hpum ginshum let a’pup ai, ma na hkra marai langai a man e shakawn shagrau dan ai, a’rawng la ya ai lam ni gaw ma ni hpe jaw ya lu ai shagrau kum hpa kaba nan rai nna, myit marai a’tsam sharawt ya ai lam mung rai nga ai. Ma ni jai lang na matu gumhpraw hpe kanu kawa ni jaw ra ai raitim, bungli galaw ya ai majaw shagrau ai hku nna gumhpraw jaw ai lam n’mai galaw ai.

        Nu ni wa ni e…Ma ni hpe n’ta kata na bungli hkrai sharin mung n’mai nga ai. shinggan bungli bungsi galaw chye na matu mung n’gun jaw ra ai. Ga shadawn, dum n’ta sum wang hkyen lajang ai, tsing magang ai, sum chye ai, sun shawt ai, hkai n’mai hkai ai, kanau ni hpe woi zinlum ai, gat du tai, shawa ga zawn re ai de sa shangun ai, n’dai zawn re ai shinggan bungli bungsi ni hpe asak a’prat hta hkan nna, galaw lu hkra n’gun jaw, madun la chye ra nga ai. Dai zawn Ma ni hpe shinggan bungli shangun ai a marang e, masha ni hte mahku mahkau kanawn mazum lam hta bawng ring wa hkra shaman sharawt ya ai, tinang hkum tinang kam ai, marai hpe shakung shajat ya ai lam rai nga ai. Bai, Ma ni hpe kaji ai ten kawn nna, bungli shangun madun ai shaloi, ladu shalai shangun hkrup na hpe grai sadi ga. Shi shara hte shara, a’ten masa, a’sak a’prat hta hkan nna, dang lu mai byin ai made sha shangun ga ngu mayu ai. Bungli nau sangun jang ma ni hpe jam jau jaw ai hte bung nga ai. Ma ni laika hti ten, gin sup pyaw chyai ten ni hpe mung, yu nna, a’ten jaw ya ra ai. Bungli chyu chyu shangun ai rai jang, ma a matu myit ngan n’gun, hkum hkrang galu kaba lam hpe du hkra dingbai dingna shabyin ya lu nga ai re. Dai majaw, kanu kawa tai nga ai ni yawng Ma ni hpe sharin shalat ai lam hta, grai sadi ya ra nga ai.

        Nu wa ni, ma ni hpe a’tsawm sha shalat shapan lu na matu, nang kanu kawa  hkum nan, ma shalat lit hkam, ningbaw ningla ni hkum nan mung chye da mai ai, machye machyang lam ni hpe hka ja yu ga. Rai yang kaning re ai machye macyang ni rai kun? No. (1) tinang a masha langai ngai a lam kaja ai rai rai, n’kaja ai mi rai rai, shiga lama ma na yang, dai shaloi jang daw dan ai lam n’mai galaw ai. A’tsawm sha san yu, shagawn yu nna she jaw ai hku htuk manu hkra tsun shaga, sharin sharai ya ra ai. No. (2) A’hkyak kaba ai, magam bungli langai ngai, galaw na matu, myit jahkut daw dan ai rai yang, dai shaloi jang gahtet kamawt n’re ai sha, a’ten la myit yu, shing nrai jang mung Karai Kasang ra sharawng ai lam re ngu hkap la kam ai hpe ningshawng jaw daw dan jahkrat u.

        No.(3) hta Tinang a n’pu na ma ni hpe sharin, shaman, shalat, shapan ai hta, shawng nnan galaw ra ai gaw, ma ni marai shagu hta rawng ai a’tsam ningja ni hpe yu maram, matsing da u. Dai hpang, shanhte a matu kaja htum rai na hpe lata nna, nyan marai hte a’tsam dat shalat shapan, sharin shaman ya u. Dai zawn sharin shapan ai ten, ma n’kau gaw matsing la loi yak n’htawm me, n’kau ma ni bai rai jang matsing loi, chye loi ai mung lawm na re. Matsing sumhting nyan ningra ai ma hpe nayi hkum law law a’ten la nna sharin ang jang sharin ra na ga ai. Dai shaloi myit galu da let shawang tsawra myit hte sharin ya ra ai. A’nya ai ngu nna, yu kaji, shagrit tsun daru ai lam n’mai galaw ai. Dai zawn, yu kaji let tsun ai rai jang gaw, shalat sharawt ai n’tai ai sha, dip shalup ai mahtang byin chye ai majaw grai sadi ra ai.  

        Hkungga tsawra ai nu wa ni, Ma ni a prat shawng lam gaw nan kanu yen kawa hta madung nga ai re. Dinghku kanu kawa gaw re da, ma ni a matu hpa mung n’myit, mare baw mare mai, shing grup a’ten jahtum hkawm jang gaw, ma ni a galu kaba lam hpang hkrat mat na teng sha rai nga ai. Dai majaw, Ma ni hpe shalat shapan ai lam hta a’tsawm sha sharin ya lu na matu, lahta de na la lu sai gin lam ni hpe matsing let, ma ni a prat kaja ai de hkawm sa lu hkra gaw gap ya ga ngu n’gun jaw let, ngam nga ai daw hpe du na lamang hta bai hkap madat la nga ga.

 

Ka Lajang ai; Mama Rose Angeline Maran Nang Doi

                         RVC Ginjaw Rung, Aung Nan

                         Myitkyina

Add new comment

9 + 1 =

Please wait while the page is loading

Ma kaji ni hpe gara hku shalat shapan la na lam, Daw (2) - Oct 28, 2018 | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.