Kashu Kasha ni hpe Mara hpe Mara re,Shut ai hpe shut ai ngu atsawm hkrak sharin shaga ga

Tsawra hkungga kun dinghku kanu kawa ni e mara hpe shaprai kau ya ai lam hpe koi gam ra ai.Dai hta anhte Kanu Kawa shagu gaw tinang a kashu kasha ni hpe tsawra ai hkrai rai nga ai.Mara hpe mara ngu nmu yu hkra tsawra ai hkrai rai nga ai.Raitim tinang shangai shaprat da ai kashu kasha raitim mara galaw shut chye ai hkrai rai nga ai.Dai hpe anhte kanu kawa ni dum chye na ra  ai.Masha ni galaw yang gaw mara ngu mu mada tinang kasha ni galaw yang gaw mara ngu nmu tsawra na zawn sha mu mada chye nga ga ai re.Shut ai hpe shut ai ngu mu chye na,mara hpe mara ngu chye nna shading sharai chye wa hkra,tengman ai lam hpe tsawra chye na wa hkra sharin ya na gaw anhte kanu kawa ni a lit nan rai nga ai.Anhte Kanu Kawa nkau ni gaw tinang kashu kasha ni hpe tsawra nja ai majaw kade mi mara galaw galaw shut ai mi galaw galaw tinang a kashu kasha re majaw mara nmu mara n shagun chye nga ai.

Dai zawn re ai kanu kawa ni a majaw Ma ni gaw hpabaw byin wa ai i? nga jang tinang mara hpe n yin la, nhkap la lit nla chye ai masha ni byin tai wa chye nga ai re.Hpami galaw tim shanhte hta mara nnga ai nga nna hkap la sawn chye wa na rai nga ai.Ndai lam ni byin wa jang gaw anhte Kanu Kawa ni a mara nan rai wa nga ai re.Dai majaw shut yang mung shut ai gara hku galaw yang grau kaja jaw na re ngu ai lai ladat ni hpe anhte a kashu kasha ni hpe tsun sharin shaga na grai nan ahkyak nga ai.Dai hku nre ai sha shut yang mung mara dat ya,mara ni galaw wa yang mung nchye masu ndum masu rai shalai kau ai lam ni gaw kashu kasha ni hpe tsawra ai lam nre ai sha shalim shadip kau ai hte bung nga ai.Dai hku nbyin na matu kashu kasha ni hpe ladat jaw kaja ai hte sharin shaga na grai ahkyak nga ai.Tinang kashu kasha ma ni hpe masha ni nju na tsang ai majaw grai nan shagyip pat hkum tawn ai lam mung nbyin na matu sa di ra nga ga ai.Dai majaw kashu kasha Ma ni hpe sharin shaga na nga jang grai mung myit hkan ya awn da nmai ai zawn grai nan shagyip hkum pat ai lam ni mung nmai galaw aimajaw ram daw ra ai daram sha tsun sharin shaga hkan nang ya ga.

 

By; John Mung Hkrang

Add new comment

5 + 0 =

Please wait while the page is loading

Kashu Kasha ni hpe Mara hpe Mara re,Shut ai hpe shut ai ngu atsawm hkrak sharin shaga ga | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.